Училищни документи

Отчет
 
Отчет за касовото изпълнение на бюджета на ПГЕМП „Христо Ботев“ – Перник за трето тримесечие
 
Годишен план за дейността на училището 2020-2021
 
Етичен кодекс на училищната общност 2020-2021
 
Училищни учебни планове 2020-2021
 
План за работа на педагогическия съвет 2020-2021
 
План за гражданско здравно екологично и интеркултурно образование 2020-2021
 
Мерки за повишаване качеството на ППО
 
Обществен съвет – отчет за дейността
 
Програма за превенция на ранното напускане на училище
 
Правилник за дейността на училището
 
Заповед – утвърждаване на формите на обучение
 
Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на деца и ученици от уязвими групи
 
График – ученици от самостоятелна форма на обучение
 
График – организация на учебния ден
 
Стратегия 2020
 
Правила за безопасност в мрежата