Училищни документи

Отчет
 
Отчет за касовото изпълнение на бюджета на ПГЕМП „Христо Ботев“ – Перник за трето тримесечие
 
Правилник-за-дейността-на-училището
 
Етичен кодекс 2019 2020
 
Стратегия-на-ПГЕМП-за-периода-2016-2020-година
 
План за работа на педагогическия съвет 2019 2020
 
План за гражданско и интеркултурно образование 2019 2020
 
ИНФОРМАЦИЯ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА
 
Форми на обучение в ПГЕМП „Христо Ботев“ – гр. Перник
през учебната 2019-2020 година:
1. Дневна форма на обучение;
2. Обучение чрез работа /дуална система/;
3.Самостоятелна форма на обучение.
 
Изпълнение на бюджета на ПГЕМП „Христо Ботев“-Перник