Училищни документи

Промяна на наименованието на училището
 
Разписание на учебните часове 2021-2022
 
График – втори час на класа 2021-2022
 
График – консултации по учебни предмети 2021-2022
 
График – приемно време на учителите с родители 2021-2022
 
Изпити СФО – График
 
Изпити СФО – консултации с учители
 
План програма за действие на ПГЕМП по БДП
 
Годишен план за дейността на училището 2021-2022
 
План за квалификационната дейност 2021-2022
 
Етичен кодекс на училищната общност 2021-2022
 
Училищни учебни планове 2021-2022
 
План за работа на педагогическия съвет 2021-2022
 
План за гражданско, здравно, екологично и интеркултурно образование 2021-2022
 
План – противообществени прояви 2021-2022
 
Програма за превенция на ранното напускане 2021-2022
 
Правилник за дейността на училището 2021-2022
 
Заповед – утвърждаване формите на обучение 2021-2022
 
Условия и ред – Самостоятелна форма на обучение 2021-2022
 
Програма за предоставяне на равни възможности 2021-2022
 
Вътрешни правила в условия на епидемична обстановка
 
ДВ – Смяна на името на училището
 
Инструктажи – условия на епидемична обстановка
 
Мерки за намаляване на рисковете от предаване на COVID – 19
 
План за действие при установяване на грипоподобни състояния
 
Правила за електронна комуникация учител – родител
 
Правила за преминаване от присъствено обучение към ОРЕС
 
Мерки за повишаване качеството на ПОО
 
Стратегия за развитие 2021-2024
 
Стратегия за развитие за периода 2021-2024
 
Правила за безопасност в мрежата