Училищни документи

ИНФОРМАЦИЯ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА
 
Форми на обучение в ПГЕМП “Христо Ботев” – гр. Перник
през учебната 2018-2019 година:
1. Дневна форма на обучение;
2. Обучение чрез работа /дуална система/;
3.Самостоятелна форма на обучение.
 
Изпълнение на бюджета на ПГЕМП “Христо Ботев”-Перник
 
Предложения на комисията за стипендии
 
Програма за предоставяне на равни възможности в училище
 
Правилник за дейността на училището
 
План за работа на педагогическия съвет
 
План за превенция и интервенция на насилието и тормоза
 
План за гражданско, здравно, екологично и интеркултурно образование
 
Единни училищни правила и процедури
 
Отчет на обществения съвет – 2018 г. Организация на учебния ден – полудневна – една смяна
 
График за дежурство на учителите за II срок
 
Годишен план за дейността на училището 2018 2019
 
График контролни работи 2 срок
 
График класни работи 2 срок
 
График на изпитите с учениците от самостоятелна форма – януарска сесия 2018 2019
 
 
 
 
 
 

Изпълнение на бюджет 2018

Касово изпълнение на бюджета за 2018 година

Стратегия ПГЕМП 2016 – 2020 година

Етичен кодекс