Училищни документи

План програма за действие на ПГЕМП по БДП
 
График на часовете за допълнителни консултации по учебни предмети
 
График за приемно време на учителите с родители
 
График за изпити на ученици в самостоятелна форма на обучение
 
Годишен план за дейността на училището 2020-2021
 
План за квалификационната дейност
 
Етичен кодекс на училищната общност 2020-2021
 
Училищни учебни планове 2020-2021
 
План за работа на педагогическия съвет за учебната 2020 2021
 
План за гражданско здравно екологично и интеркултурно образование 2020-2021
 
Мерки за повишаване качеството на ППО
 
Програма за превенция на ранното напускане на училище
 
Правилник за дейността на училището за 2020 2021 учебна година
 
Заповед – утвърждаване на формите на обучение
 
Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на деца и ученици от уязвими групи
 
График – ученици от самостоятелна форма на обучение
 
График – организация на учебния ден
 
Стратегия за развитие за периода 2016-2020
 
Стратегия за развитие за периода 2021-2024
 
Правила за безопасност в мрежата