График – ученици от самостоятелна форма на обучение

октомври 20th, 2020 by admin | Permalink

План за работа на педагогическия съвет

октомври 19th, 2020 by admin | Permalink

План за гражданско, здравно, екологично и интеркултурно образование

октомври 19th, 2020 by admin | Permalink

Механизъм за противодействие на тормоза и насилието

октомври 19th, 2020 by admin | Permalink

Заповед – утвърждаване на формите на обучение

октомври 19th, 2020 by admin | Permalink

График – организация на учебния ден

октомври 19th, 2020 by admin | Permalink

Годишен план на училищната комисия по БДП

октомври 19th, 2020 by admin | Permalink

Годишен план за дейността на училището

октомври 19th, 2020 by admin | Permalink

Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на деца и ученици от уязвими групи

октомври 19th, 2020 by admin | Permalink

План и правила за квалификационната дейност

октомври 19th, 2020 by admin | Permalink