График – организация на учебния ден

октомври 19th, 2020 by admin | Permalink

Годишен план на училищната комисия по БДП

октомври 19th, 2020 by admin | Permalink

Годишен план за дейността на училището

октомври 19th, 2020 by admin | Permalink

Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на деца и ученици от уязвими групи

октомври 19th, 2020 by admin | Permalink

План и правила за квалификационната дейност

октомври 19th, 2020 by admin | Permalink

План за работата на училищната комисия за превенция на противообществените прояви

октомври 19th, 2020 by admin | Permalink

Изпълнение на бюджета на ПГЕМП „Христо Ботев“ за ІІІ тримесечие на 2020 година

октомври 7th, 2020 by admin | Permalink

Отчет 2020 3 тримесечие

График за провеждане на часа за консултиране на родители и ученици и водене на училищната документация

октомври 7th, 2020 by admin | Permalink

График за провеждане на часа за консултиране и водене на документация

График на приемно време за индивидуални срещи с родители І срок

октомври 7th, 2020 by admin | Permalink

График приемно време 1 срок

График за консултации на учители по учебни предмети I срок

октомври 7th, 2020 by admin | Permalink

График на учителите за консултации 1 срок