История на училището в дати

1922 г.                                   

Към Държавното средно техническо училище в гр.София се открива минен отдел.

1942 г.                                   

По решение на Дирекцията на природните богатства Минният отдел на ДТСУ-София се премества в Перник. На 9 ноември същата година започват редовни учебни занятия 83 ученици в 3 паралелки. Училището се помещава в отчуждена и ремонтирана сграда на братя Наумови, която се намира в близост до халите. Заместник-директор (пълномощник) за Перник на ДТСУ е учителят Асен Белчев. По-късно отделът се преобразува като филиал с ръководител инж. В. Сотиров.

1945 г.                                   

Филиалът се обособява като самостоятелен клон и е настанен в сгради на Мини „Перник” бл.4, бл.5, бл.6 и бл.12 в кв. „Христо Смирненски”. Първоначално директор е Кръстьо Андонов, а по-късно директор става Мирчо Димитров.

1948 г.                                  

Училището се утвърждава като Минна техническа гимназия. Директор е Нешо Паздеров.

1949 г.                                   

Към училището се въвежда и металургичен отдел и от 1951 г. то приема наименованието Техникум по минна и рудна промишленост и металургия „Христо Ботев”. В 22 паралелки се обучават 750 курсисти в сградата на старата пернишка гимназия. Специалностите са: „Въглищна експлоатация”, „Рудна експлоатация”, „Минна икономика”, „Обогатяване на полезни изкопаеми”, „Минна механика и електротехника”, „Геология и проучване на полезни изкопаеми” и „Металургия”. Директор на училището става Георги Спасов, а след него Иван Велинов.

1959 г.                                   

Техникумът влиза в построената в него масивна сграда на ул.”Търново” № 14 и само за десетилетие се превръща във внушително учебно заведение. За това време в педагогическия му състав се влива ново поколение млади и способни учители. Директор на техникума от 1962 година става Ерменчо Иванов.

1970 г.                                  

С указ № 870 на президиума на Народното събрание техникумът е наградена с орден „Кирил и Методий” ІІІ степен.

1973 г.                                   

Техникумът по минна промишленост „Христо Ботев” се обединява със съществуващото успоредно с него СПТУ по минно дело и се премества в неговата сграда на ул.”Силистра” № 10. Директор на техникума е инж.Пенка Шуменска, а от 1976 г. инж. Дончо Тошков.

1993 г.                                   

Техникумът се преименува в Техникум по енергетика и минна промишленост „Христо Ботев”. Разкрити са нови специалности с енергетична насоченост. Обучават се 512 курсисти в 24 паралелки. Директор на техникума от 1979 г. е отново Ерменчо Иванов, а от 1986 г. – инж. Любомир Василев.

1998 г.                                   

Директор на техникума става инж. Симеон Симеонов.

2001 г.                                   

Приема се първата паралелка по специалността „Техник по газоснабдяване“.

2002 г.                                   

Техникумът се обединява с Вечерния техникум по транспорт и електротехника и се преименува в Професионална гимназия по енергетика и минна промишленост (ДВ бр.63/2002 г.).

2003 г.                                   

Директор на гимназията става инж. Соня Милкова.

2007 г.                                   

Гимназията празнува 85 години от основаването си. В нея се обучават се 403 ученици в 18 паралелки. Специалностите са: „Хидрология и хидрогеология”, „Хидрология и геотехника”, „Техник по газоснабдяване”, „Газова техника”, „Електрически машини и апарати”, „Електродомакинска техника”, „Електрообзавеждане на производството”, Топлинна и хладилна техника”, „Хладилна техника”, „Климатична и вентилационна техника”.

2012 г.                                   

Професионална гимназия по енергетика и минна промишленост „Христо Ботев” отбелязва 90 години от създаването си. През учебната 2012/2013 година се осъществява прием по нова и единствена за региона специалност „Телекомуникационни системи” за ученици след завършен VІІ клас. Учениците получават фундаментални знания за електрониката, автоматиката, комуникационната и компютърна техника; познания по електротехника, аналогова и цифрова схемотехника, цифрови мрежи и системи, мобилни телекомуникации. Реализацията на учениците се подпомага с поддържаното високо ниво на чуждоезиковото и компютърното обучение.

2013 г.                                   

В училището се извършва обучение на общо 240 ученици: 139 в дневна форма на обучение /7 паралелки/  в три специалности – „Газова техника“, „Топлотехника“ и „Телекомуникационни системи“ и 101 ученици в задочна форма на обучение /4 паралелки/. Разкрита е паралелка в задочна форма на обучение по нова специалност „Добивни и строителни минни технологии“, поради заявена нужда от квалифицирани кадри от страна на фирма „Асарел Медет“ АД  във връзка с предстоящото разработване на златосъдържащи руди край град Брезник.

2016 г.                                   

Тази година е тежка за всички училища, поради демографските проблеми в цялата страна. Със заповед на министъра на образованието № РД-14-68/08.07.2016 г. / ДВ бр. 52/08.07.2016 г./, поради намаляване броя на учениците е закрита  една от най-старите професионални гимназии в град Перник  – Професионална техническа гимназия „Юрий Гагарин“. Имуществото на закритата гимназия е предоставено за управление на ПГЕМП „Христо Ботев“, а учениците от двата класа, обучаващи се в специалност „Автотранспортна техника“ и специалност „ Компютърна техника и технологии“ са насочени за обучение към ПГЕМП „Христо Ботев“.

2017 г.                                   

Гимназията празнува 95 години от  основаването си. Обучават се 220 ученици в дневна форма на обучение / 9 паралелки/ в специалности: „Газова техника”, „Топлотехника – топлинна, климатична, вентилационна и хладилна”,

 „ Телекомуникационни системи“, „Компютърна техника и технологии“, „Автотранспортна техника“  и „Машини и системи с ЦПУ“ и 30 ученици в самостоятелна форма на обучение.

Специалността „Машини и системи с ЦПУ“ е нова за училището и е част от проект „ДОМИНО“ /дуална система  на обучение – обучение чрез работа/ по швейцарски модел. ПГЕМП „Христо Ботев“ съвместно с доказани в областта на машиностроенето фирми и с финансовата подкрепа на швейцарското правителство осигурява на учениците от VIII, IX и X клас, обучаващи се в тази специалност стипендии, а за учениците от XI и XII клас реално работно място и възнаграждение в размер на 90% от минималната работна заплата за страната.

Училището кандидатства по Национална програма „Достъпно и сигурно училище“, модул „Достъпна архитектурна среда“ и модул „Сигурност“. Изградена е система за контрол на достъпа /система за регистрация и отчитане на контрола на достъпа чрез електронни карти/, както и физически бариери за контрол. Изградена е и сигнално-известителна система за охрана на сградата. Осигурена е и система, позволяваща видеонаблюдение в специализиран център на входа на училището.

 По модул „Създаване на достъпна архитектурна среда“ е адаптиран и изграден санитарен възел и е монтирано диагонално платформено съоръжение за хора с увреждания.

 Материалната база е обновена с ремонтиран и оборудван нов компютърен кабинет, в който е монтирана интерактивна дъска. В цялата сграда на училището е изградена безжична Wi Fi мрежа.

 Със средства по Национална програма „Оптимизация на училищната мрежа“, модул „Рационализация на мрежата от професионални училища“ е ремонтирано помещение, което е част от учебната лаборатория по телекомуникации и комуникационни технологии и е закупено необходимото оборудване. По същата програма е ремонтирана и модерно оборудвана учебна работилница по Автотранспортна техника и е закупен нов учебен автомобил. За провеждане на теоретичните часове по автотранспортна техника е обособен специализиран учебен  кабинет, оборудван  с компютърна станция с 10 терминални устройства, както и с дидактически материали. Изграден е нов физкултурен салон.

2018 г.                                   

Дворното пространство на училището придобива напълно нов европейски облик. Ремонтните дейности са осъществени по проект за трансгранично сътрудничество България – Сърбия. Водещ партньор е община Цървени кръст, гр. Ниш, Република Сърбия, а проектен партньор от българска страна е Областна администрация – Перник. Проектът е с наименованието „Инвестиция в здравето и просперитета на младежта в Българо-Сръбския регион“. Възстановена е оградата на двора, изградено е мини футболно игрище, комбинирана спортна площадка за волейбол и баскетбол, фитнес на открито, лекоатлетическа писта със специална настилка.

2020 г.                                   

На територията на България поради извънредната ситуация и с оглед овладяване на пандемията от COVID-19 е обявено извънредното положение с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. Със заповед на министъра на здравеопазването № РД-01-124/13.03.2020 г. се преустановява присъствения учебен процес. Учениците  преминават на обучение от разстояние в електронна среда, чрез използване на електронни платформи и приложения и така приключва учебната година.

Учебната 2020/2021 година започва с присъствено обучение на учениците, което през месец ноември отново преминава в обучение от разстояние в електронна среда  поради усложнената епидемиологична обстановка в страната.

В  ПГЕМП „Христо Ботев“ се обучават се 252 ученици в дневна форма на обучение / 12 паралелки/ в специалности: „Топлотехника – топлинна, климатична, вентилационна и хладилна”, „ Телекомуникационни системи“, „Компютърна техника и технологии“, „Автотранспортна техника“  и „Машини и системи с ЦПУ“ и 16 ученици в самостоятелна форма на обучение.