Училищни документи

Промяна на наименованието на училището
 
Разписание на учебните часове 2021-2022
 
График – втори час на класа 2021-2022
 
График – консултации по учебни предмети 2021-2022
 
График – приемно време на учителите с родители 2021-2022
 
Изпити СФО – График
 
Изпити СФО – консултации с учители
 
План БДП
 
Инструктаж бдп зимни условия
 
Безопасно движение по пътищата в зимна обстановка
 
Годишен план за дейността на училището
 
План за квалификационната дейност 2021-2022
 
Етичен кодекс на училищната общност 2021-2022
 
Училищни учебни планове 2021-2022
 
План за работа на Педагогическия съвет 2021-2022
 
Програма за гражданско, здравно, екологично и интеркултурно образование
 
План – противообществени прояви 2021-2022
 
План за превенция и интервенция на насилието и тормоза
 
Програма за превенция на ранното напускане 2021-2022
 
Правилник за дейността на училището 2021-2022
 
Заповед – утвърждаване формите на обучение 2021-2022
 
Условия и ред – Самостоятелна форма на обучение 2021-2022
 
Програма за предоставяне на равни възможности 2021-2022
 
Мерки за повишаване качеството на ПОО
 
Мерки за подобряване на образователните резултати
 
Стратегия за развитие 2016-2020
 
Стратегия за развитие 2021-2024
 
Правилник за вътрешния трудов ред
 
Правилник за осигуряване на безопасни условия на възпитание, обучение и труд
 
Правила за безопасност в мрежата
 
Отчет за изпълнение на дейностите от стратегията за развитие