Archive for the Uncategorized Category

График – организация на учебния ден

понеделник, октомври 19th, 2020 | Permalink

Годишен план на училищната комисия по БДП

понеделник, октомври 19th, 2020 | Permalink

Годишен план за дейността на училището

понеделник, октомври 19th, 2020 | Permalink

Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на деца и ученици от уязвими групи

понеделник, октомври 19th, 2020 | Permalink

План и правила за квалификационната дейност

понеделник, октомври 19th, 2020 | Permalink

План за работата на училищната комисия за превенция на противообществените прояви

понеделник, октомври 19th, 2020 | Permalink

Изпълнение на бюджета на ПГЕМП „Христо Ботев“ за ІІІ тримесечие на 2020 година

сряда, октомври 7th, 2020 | Permalink

Отчет 2020 3 тримесечие

График за провеждане на часа за консултиране на родители и ученици и водене на училищната документация

сряда, октомври 7th, 2020 | Permalink

График за провеждане на часа за консултиране и водене на документация

График на приемно време за индивидуални срещи с родители І срок

сряда, октомври 7th, 2020 | Permalink

График приемно време 1 срок

График за консултации на учители по учебни предмети I срок

сряда, октомври 7th, 2020 | Permalink

График на учителите за консултации 1 срок